Privacybeleid

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door ReBBels vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. ReBBels [branding ambition!]: het bureau waarvoor dit Privacybeleid geldt.
 3. Website: de website van ReBBels onder www.rebbels.com
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van ReBBels verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met ReBBels een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door ReBBels verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, interviews & publicaties etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

ReBBels is al sinds 2007 een trainings- en adviesbureau (eenmanszaak) voor persoonlijke ontwikkeling, training, coaching, consultancy- en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van ReBBels  worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. ReBBels behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR.

 1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, interviews, persoonlijke testen (o.a. LIFO® en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld communicatie- e/o leiderschapstrainingen of incompany teamtrainingen);
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen, inspiratiesessies, nieuwe opleidingsproducten & samenwerkingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van ReBBels;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

 

 1. De volgende persoonsgegevens worden door ReBBels verwerkt:
 • Van deelnemers en opdrachtgevers: naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het emailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer of inkoop-/ordernummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens tbv interviews en publicaties, waarvoor schriftelijk akkoord is ontvangen van de betreffende geïnterviewde voor publicatie;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van trainingsacteurs en partners/begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
 • Tbv van de trainingen Personal Branding, Ambassadeurschap, Netwerken en Zichtbaarheid: voor educatieve doeleinden kunnen deelnemers door ReBBels gescand worden op basis van hun online zichtbaarheid (BrandChecks) en informatie. Deze informatie is voor iedereen openbaar te vinden op internet en door de deelnemers zelf geplaatst. Deze BrandChecks worden alleen in de deelnemersgroep tijdens de training, workshop of lezing getoond en niet als print of naslagwerk gedeeld.
 1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • degenen die:
   • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
   • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
   • als onderdeel van een door ReBBels geleverd product of coaching bieden wij, via onze samenwerkingspartner Studytube, een online training aan
   • bij inkoop van trainingen bij ReBBels door derden (brancheverenigingen, vakverenigingen, seminar- en eventorganisaties, intermediairs, uitgevers en dergelijke) en door ReBBels geleverd worden.

Artikel 3. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door ReBBels steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

Voor zover ReBBels derden op projectbasis inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een samenwerkingsovereenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door ReBBels niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Artikel 5. Bewaring en verwijdering

ReBBels ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie of gebruik van de gegevens voor eventuele vervolgopdrachten. Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom schriftelijk verzoekt.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

ReBBels zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • a) de doorgifte geschiedt aan een door ReBBels voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker/licentieverstrekker (LIFO® of andere licentiehouders/agenten van testen en leermethodieken evenals uitgeverijen waarvoor ReBBels publiceert), met wie bewerker ReBBels een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • b) doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • c) doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van eventuele leermiddelen

en / of

 • d) ReBBels op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op de website van ReBBels zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. ReBBels draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van ReBBels kan hij/zij ReBBels een e-mail te sturen naar info@rebbels.com

 Artikel 8. Cookies

ReBBels maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van ReBBels, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor ReBBels cookies gebruikt, kan gevonden worden op www.rebbels.com

Artikel 9. Wijzigingen in het Privacybeleid

ReBBels behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. ReBBels adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 30-5-2018.

Uw gegevens worden door ReBBels zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met  Jocelyn Rebbens, eigenaar van ReBBels. Dit kan via email: info@rebbels.com of via telefoon 06-46211902.